Ozolmuižas pagastā īstenots projekts “Inventārs BJC atpūtas un aktivitāšu pilnveidošanai”

Ozolmuižas pagastā tika veiksmīgi realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātais jaunatnes inventāra iegādes projekts “Inventārs BJC aktīvās atpūtas un aktivitāšu pilnveidošanai.

Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs Bērnu un jauniešu centra (BJC) pasākumu īstenošanai un dažādošanai, to izmantojām pasākumā “Atvadas vasarai” un plānojam izmantot arī citos pasākumos.

Tika iegādāts inventārs bērnu istabas funkcionēšanas uzlabošanai, mēbeles: galds, krēsli un plaukts ar kastēm, dažādi spēļu komplekti gan bērniem, gan jauniešiem, brīvā laika pavadīšanai.

Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centrā ikvienam bērnam un jaunietim ir iespēja nākt un aktīvi darboties tajā jomā, kas viņam ir tuvāka. Tā kā Ozolmuižas pagastā nav ne skolas, ne bērnudārza Bērnu un jauniešu centrs ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem aktīvi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Iegādātais inventārs redzami sekmē Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra un pasākumu apmeklētību, jo par bērnu istabu sāka interesēties vairāk bērnu, kuri nākotnē var būt pastāvīgie BJC apmeklētāji. Pilnveidojot bērnu istabas materiāltehnisko bāzi, apmeklētāji vienmēr ir nodarbināti. No bērnu un jauniešu atziņām var secināt, ka visiem ir patīkama atbildības sajūta par inventāra izmantošanu, jo visiem gribas lai tas kalpotu ilgāk.

Agnese Ščemeleva


JAUNATNES NOMETŅU UN NEFORMĀLO APMĀCĪBU PROJEKTS 

2018. gadā aprīļa mēnesī tika apstiprināts neformālo apmācību projekts "Pazemē dusošo senlietu meklējumos", kura īstenošana notiks jūnijā-jūlijā ( atkarībā no laika apstākļiem). Projekta mērķis - iesaistīt jauniešus neformālās apmācībās, kuru laikā tiks pētīta Ozolmuižas pagasta vēsture. Izmantojot neformālās izglītības metodes un aktivitātes, atklāt jaunus faktus, kas papildinās pagasta vēstures materiālus.  Neformālo apmācību aktivitāšu rezultātā jaunieši paplašinās zināšanas par sava pagasta vēsturi, uzlabos savstarpējo komunikāciju, kā arī stiprinās piederības sajūtu dzimtajai teritorijai.

  Projekts tika realizēts 10.07. 2018.- 13.07.2018.  Aktīvākie jaunieši no Ozolmuižas un Griškānu pagastiem pieteicās jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektam.

  Izveidojot draudzīgu un saliedētu darba grupu jaunieši devās pretī jauniem piedzīvojumiem. Projekta ietvaros tika  apgūtas šādas aktivitātes ( “Dižkoku parametri, Senču ozoli”, “Foto pārgājiens”, un c. ).  Izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši pārvarēja savu komforta zonu un paplašināja savas zināšanas.

  Kopīgi izsakām pateicību par atbalstu Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei par piešķirto finansējumu, Ozolmuižas pagasta pārvaldei par transporta piešķiršanu , kā arī jauniešiem, kuri palīdzēja sagatavoties visām ieplānotajām aktivitātēm.  JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTS

2018. gada aprīļa mēnesī tika apstiprināts jaunatnes iniciatīvu projekts "Muzikālā banka", kura īstenošana notiks maija mēnesī. Projekta mērķis-ar dažādu muzikālu aktivitāšu un deju uzdevumu palīdzību  atraisīt, iedrošināt jauniešus un ļaut atrast iespēju vai veidu kā iekļauties komandā, sadarboties ar citu pagastu jauniešiem. Pasākuma laikā, jauniešiem būs jāstrādā komandā, jānodod informācija komandas biedriem un jāpieņem lēmumus, kas ietekmēs visas grupas darbu. Projekta organizatori cer, ka muzikālās aktivitātes kā, piemēram, “Atmini dziesmu”, “Vārdu maratons”, “Lasi no lūpam”, u.c. palīdzēs atraisīties jauniešiem, atrast domu biedrus, iespējams, arī draugus. 

  Projekts “Muzikālā banka”, tika īstenots  19. maijā. Kultūras nama vadītāja Līga Bistrova kopā ar Bērnu, jauniešu centra vadītāju Agnesi Ščemelevu organizēja oriģinālu, mūsdienīgu pasākumu “Muzikālā Banka Bermudu Divstūra stilā”.


Tiek īstenots projekts "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004)


Ir atbalstīts un pašlaik vēl tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" projektu konkursa 2.kārtas projekts, ko iesniedza Ozolmuižas pagasta pārvalde "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004). Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāti 10 saliekamie galdi, 130 koka krēsli un 20 galdauti Kultūras namam uz kopējo summu 6945.45 EUR (seši tūkstoši četrdesmit pieci euro 45 centi).

Ozolmuižas kultūras namā norisinās daudz un dažādu pasākumu, vieni no lielākajiem ir Zemnieku balle, Ģimeņu svētki, Pensionāru balles u.c. Pateicoties šim projektam tiks papildināta materiāltehniskā bāze, kas ļaus atrisinās dažādas problēmas, kas saistītas ar pasākuma organizēšanu (apmeklētāju sasēdināšanu u.c.).

Saliekamie galdi ir ļoti ērti un kompakti, tajā laikā, kad nenotiek pasākums var salikt, un tie neaizņem daudz vietas. Krēsli ir no koka, tādēļ ir viegli kopjami, nepaliek traipi. Galdautu vispār nekad nav bijis. 2009.gadā galdauti tika sašūti no vecajiem aizkariem, un tie paši gadu gaitā jau ir nolietojušies. Tagad būs skaisti un mūsdienīgi galdauti, kas padarīs pasākumus vizuāli patīkamus un praktiskajā ziņā ērtus.

VIDES FONDA PROJEKTS

Ozolmuižas pagasta pārvalde ir iesniegusi projektu "Zaļo zonu vides stāvokļa un kvalitātes uzlabošana Ozolmuižas parka teritorijā" Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomei. Projekta mērķis ir uzlabot zaļo zonu vides stāvokli un kvalitāti Ozolmuižas pagasta parka teritorijā, uzstādot atpūtas solus un galdus. Projekta realizācijas notiks līdz šī gada rudenim.

LEADER PROJEKTS "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde"

Ozolmuižas pagasta pārvalde piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" projektu "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde". Projekts tika atbalstīts un šobrīd ir uzsākta tā īstenošana. Atgādinot varam minēt, ka projekta rezultātā tiks iegādāti saliekamie galdi, krēsli un galdauti Kultūras namam.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .